CeBeDeM

CeBeDeM

index
van de aangesloten componisten

SMET, Raoul De

Raoul DE SMET werd geboren op 27 oktober 1936 in Borgerhout. Hij studeerde Romaanse filologie en muziekgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Hierna volgde hij een specialisatiejaar als beursstudent in Madrid en Salamanca. Vier jaar was hij werkzaam in Tunesië als lesgever; hij doceerde tot 1996 Spaans aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool te Antwerpen. Zijn muzikale basisopleiding (solfège, harmonie, piano) genoot hij aan de Muziekacademie van Deurne. Afgezien van deze opleiding was hij als musicus autodidact, tot hij vanaf 1966 compositie ging studeren bij Lucien Goethals en Louis De Meester aan het IPEM te Gent, bij August Verbesselt te Antwerpen en bij Ton de Leeuw te Amsterdam. Door zelfstudie van theoretische werken (Schönberg, Krenek, Koechlin, Messiaen, e.a.) en van partituren, en door het beluisteren van allerlei genres heeft hij een persoonlijke taal ontwikkeld.
In 1972 nam De Smet deel aan de Ferienkurse für Neue Musik te Darmstadt, waar twee van zijn werken werden uitgevoerd. Hij woonde tevens de Gaudeamus-dagen bij in Bilthoven. In 1976 nam hij deel aan het American Seminar te Salzburg over Contemporary American Music. In 1977 vertegenwoordigde hij het IPEM op het Colloquium Musica/Sintesi in het kader van de Biënnale van Venetië.
Van 1974 tot 1994 organiseerde Raoul De Smet te Antwerpen de Orphische Avonden, concerten voor eigentijdse (vooral Vlaamse) kamermuziek te Antwerpen. Tussen 1980 en 1984 was hij lid van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Muziek te Leuven. Tussen 1983 en 1993 programmeerde De Smet concerten van eigentijdse kamermuziek in de Foyer van de Stadsschouwburg (Antwerpen). In 1976, 1985 en 1990 organiseerde hij Elektronische Muziekdagen in het ICC en deSingel. In 1981 startte hij de E.M.-reeks, een uitgave in facsimile van kamermuziek van Vlaamse componisten. In 1987 stichtte hij de Orpheus-Prijs, een Tweejaarlijks Internationaal Concours voor de interpretatie van eigentijdse kamermuziek. In 1995 werd de Fuga Trofee hem toegekend.Sinds 1999 organiseert hij het “Belgian Chocolates” festival.

WERK
Raoul De Smet stelt voortdurend systemen in vraag en staat wantrouwig tegenover elke vorm van academisme. Dodecafonie, serialisme, aleatoriek, jazz, etnische muziek worden als een kluwen verweven in zijn composities. Een systeem staat voor hem los van een stijl. Zo gebruikt hij vaak tertsen bij de opbouw van een reeks, waardoor een dodecafonische compositie volledig tonaal kan klinken. Aan het traditionele instrumentarium ontlokt hij steeds nieuwe klanken. Maar niets trekt hij extreem door, ook niet binnen eenzelfde compositie. Zijn expressief eclecticisme of, zoals De Smet het zelf graag noemt, pluralisme gebruikt alle mogelijke middelen, stijlen en technieken met een kritisch-belerende bedoeling. Even pluriform zijn de impulsen van waaruit Raoul De Smet componeert: ergernis, vertwijfeling, geluk, maatschappijkritiek, liefde, een muzikale ervaring, een herinnering, een compositorisch aspect uit een vroeger werk, de dagdagelijkse realiteit, ... Zijn werkenlijst kan dus beschouwd worden als evenveel episodes uit de comédie humaine. Een voorbeeld van de dagdagelijkse realiteit als inspiratiebron vinden we in Monoloog 1 voor viool (1976), namelijk de zap-cultuur. Monoloog 1 is een collage waarin de compositie voortdurend zapt naar verschillende speeltechnieken en contrasterende expressiewijzen. Na een eerste episode met maestoso-inzet en een voortdurende wisseling van pizzicato en arco, volgt een pittig giocoso. Een driftige versnelling mondt uit in een dramatisch-heroïsche frase die plots omslaat in een kwarttoonpassage waarna opnieuw een maestoso volgt. Na een korte virtuoze cadenza eindigt de monoloog mysterieus en onbestemd. In tal van andere werken treft men deze veelheid van contrasten en stemmingen eveneens aan. Zo wordt de rustige, stille sfeer van Meditatie 1 voor piano (1963), onderbroken door ritmisch kernachtige motieven en door onverwachte energetische opstoten, als prikkels van buitenaf die de gedachten afleiden en de overpeinzingen een andere wending geven.
Na het bijwonen van de Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt schreef Raoul De Smet Tres Piezas voor fluit-solo (1972). Deze compositie bestaat uit gregoriaans aandoende frasen en staat onder invloed van de muziek uit de Arabische cultuur. De fluit heeft een zang-stem-lijn gekregen in een poging ze opnieuw figuratief te laten klinken en wijst de toentertijd in Darmstadt heersende aleatorische richting af. De oude muziek uit het Middellandse Zeegebied is een voortdurende inspiratiebron in zijn vroege werk, waarin ook componisten als Bartok, Sibelius en Liszt invloed uitoefenden.
Tot de meest bekende composities van Raoul De Smet behoren zijn twee kameropera’s Ulrike, een antieke tragedie (1979) en Het laatste uur van Vincent van Gogh (1988-89). Het libretto van Ulrike werd geschreven door Leo Geerts. Het verhaal handelt over de Rote Armee Fraktion, met als kopstukken Ulrike Meinhof en Andreas Baader, die begin jaren zeventig met bomaanslagen, bankovervallen en schietpartijen een open aanval lanceerde tegen de Duitse samenleving. Ulrike Meinhof bezat één fundamentele persoonlijke zekerheid: dat de bestaande orde illegitiem is. Deze orde reageerde met brutale onderdrukking, namelijk de eenzame opsluiting van de Baader-Meinhof-gevangenen, uitlopend in hun dood. Dit thema dreef Raoul De Smet naar een expressionistische taal, wat o.a. tot uiting komt in het solistisch opstellen van de instrumenten en in het aanwenden van een dodecafonische grammatica. De basisreeks wordt soms atonaal, soms bitonaal en vaak modaal verwerkt, waaruit wederom De Smets pluralisme spreekt. Elk personage heeft zijn eigen muzikale domein. Parallel aan de literaire citaten (bv. van Vondel en Shakespeare) zijn er de muzikale citaten, ontleend aan de 5de symfonie van Beethoven, het koraal O hoofd vol bloed en wonden, antiek aandoende psalmodieën, Chopins treurmars, enz. Ulrike is een doorgecomponeerde opera die het midden houdt tussen toneel, Sprechgesang en belcanto. In Het laatste uur van Vincent van Gogh tekent De Smet treffend de onoplosbare problematiek waaraan de schilder ten prooi valt in zijn kunst, in de liefde en in zijn relaties met de medemens.
Als romanist en hispanoloog kan De Smet een kritisch-afstandelijke positie innemen ten aanzien van het officiële muziekleven. Zoals reeds eerder vermeld hebben zijn werken vaak een kritisch-belerende bedoeling. In Octopus voor acht basklarinetten (1990) spuit De Smet kritiek op musici, muziekwetenschappers en het publiek. De ondertitel luidt “juegos prohibidos” (verboden spelen), wat doelt op de incoherente samenstelling van dit werk, die wellicht niet aanvaard wordt door de academici. De Smet keert zich tegen de academici die menen dat een klarinet als een cello moet klinken in de muziek van de toekomst. Hij laakt de houding van de organisatoren van grote Nieuwe Muziek-festivals die beogen het domme publiek voor schut te zetten. Hij gaat in tegen repetitieve muziek waarbij het publiek niet meer moet nadenken en kant zich tegen het doctrinair uitsluiten van dansvormen uit de ernstige muziek.
Geleidelijk aan evolueerde hij naar een vereenvoudiging van uitdrukkingsmiddelen, wat resulteert in consonantere composities, die veeleer decoratief en speels klinken, in een lichte divertimento stijl met een zekere evidentie en vanzelfsprekendheid in het verloop. Hierbij overwegen voor de hand liggende oplossingen op het originele, gezochte of buitensporige.
Aan Goeyvaerts ontleent De Smet de idee dat elke compositie geldt als een vervolg op het voorgaande, wat vergelijkbaar is met de menselijke evolutie. Hierdoor kunnen reeksen van composities ontstaan, zoals bv. Avatar 1 (1972) tot Avatar 7 (2002). Avatar staat voor Indische mythe.
Muzikale ideeën, die de structuren van De Smets composities opvullen, getuigen steeds van een eenvoudig dialectisch patroon: na de voorstelling van een eerste idee volgt een tweede, ofwel plaatst hij twee zaken gelijktijdig tegenover elkaar. In bijvoorbeeld de finale van Houtsneden wordt het repetitieve uitgespeeld tegenover een verstilde sfeer. In een ander deel wordt er tegenover een achtstemmige canon een zeer uitgedunde passage geplaatst. Gnomons III voor saxofoonkwartet (1990) bestaat eveneens uit twee contrasterende elementen, namelijk lang aangehouden tonen versus een kort ritmisch motief, die beiden in tegenbeweging omgekeerd gaan evolueren: van lange naar korte en van korte naar lange sequensen. De respectieve lengtes van de sequensen worden bepaald door kwadraatsgetallen, waartussen “gnomons” (oneven getallen) geplaatst zijn, van 17 dalend tot 5. Daarna herneemt De Smet alles van achter naar voor, met een aantal ingrepen en versieringen.
Net zoals in Gnomons III beheersen getallen ook in verscheidene andere werken de vormgeving. Voor dit mathematisch karakter stond Bach model. Zo wordt de reeds eerder vermelde kameropera Het laatste uur van Vincent Van Gogh volledig gedragen door het getal 33. De hele compositie steunt op verschillende ritmepatronen van 33 achtste of vierde noten (o.a. 9-3-4-5-1-4-5-2), waarin de kleinere notenwaarden (1 en 2) sforzando-accenten krijgen. Elke sequens van 33 kan nog onderverdeeld worden in aparte kleurcombinaties, zoals accordeon met hobo, cello met piccolo, enz. Aldus wordt in de muziek een kleurmenging aangewend, vergelijkbaar met Van Gogh’s schilderijen.
Van Mozart heeft De Smet geleerd verschillende stemmingen op te roepen. Muziek componeren is in de eerste plaats een gesprek aangaan met de luisteraar. Muziek moet volgens Raoul De Smet de luisteraar entertainen.

SELECTIEVE WERKLIJST
- Vocaal: Gnomons 1 voor 4-stemmig koor (1985); Madrigaal 5 voor 4-stemmig koor (1996); Parade voor mezzo en koperkwintet (2000)
- Kameropera: Ulrike, een antieke tragedie (1979); Vincent, apologie van een schilder (1988-89)
- Orkest: Symfonie 1 (1959-60); Meditatie voor strijkers (1969); Concerto voor sax alto solo, accordeon, strijkers en percussie (1992); Symfonie 2 (1995); Concerto voor accordeon en strijkers (2000); Concerto voor piano en strijkers (2003)
- Kamermuziek: Drvgs voor 2 klarinetten (of een andere combinatie) (1972); Tres Piezas voor fluit (1972); Avatar 3 voor viool en altviool (1975); Four Temperaments voor basklarinet (1975); Monoloog 1 voor viool (1976); Khammsa 1 voor trombonekwintet (1977-78); Logboek 1 voor cello (1982-83); Trio-logie 2 voor fluit, basklarinet en piano (1984); Cuadrante oriental voor fluit, viool, vibrafoon en piano (1985); Noche serena voor gitaar en tape (1988); Tussen kreeft en steenbok voor klarinet en strijkkwartet (1991); Nocturne 2 voor viool en accordeon (1995); Gnomons IV voor vier gitaren (1996); Reminiscenties 2 voor 2 violen (1997); Caprices d’Uranus voor cello en accordeon (1999); Beschouwingen over 2 thema’s van J.S. Bach voor orgel (2000); Morgen-Rage voor 2 celli (2001)
- Elektronische muziek: Adagio voor tape solo (1975); Kathy’s Nightmare and other joys voor tape solo (1980); Efemeer 3 voor tape solo (1988)

BIBLIOGRAFIE
- Y. KNOCKAERT, art. De Smet, Raoul, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, uitg. dr. S. SADIE, 7, 2001, p. 242
- Y. KNOCKAERT, art. Raoul De Smet: in cijfers gevatte vrijblijvendheid, in Kunst en Cultuur, 1992, p. 14-15
- Y. KNOCKAERT, De modernisten. Generatie °1930-40, in Nieuwe muziek in Vlaanderen, uitg. dr. M. DELAERE, Y. KNOCKAERT en H. SABBE, Brugge, 1998, p. 117-118
- art. Raoul De Smet, in Algemene Muziekencyclopedie, uitg. dr. J. ROBIJNS en M. ZIJLSTRA, 7, 1981, p. 177
- Y. SENDEN, art. Een oorstrelende dissonant, in Muziek & Woord, december 1991, p. 40
- S. MOENS, art. Ulrike, een verre tragedie, in Muziek & Woord, juni 1989, p. 2
- S. BATENS, art. Raoul De Smet, in Even aanzoemen, 2001, jaargang 28, nr. 4-5, p. 7
- P. JANSSEN, art. Muzikaal Donquichottisme, in Mens & Melodie, 2002, jaargang 52, nr. 2/8, p. 44-48

DISCOGRAFIE
- Madrigaal 1, VOL KOREN 2, Cantores Classic CC 98030-404A
- Madrigaal 5, MUSICHE PER VAN DYCK, CRR 7302
- Soledad Sonora 1, VINTAGE OF EUROPEAN SAXOPHONE MUSIC-BELGIUM, Cassa Nova Records CNR 3011
- Gnomons 3, WINNERS OF ORPHEUS-PRIJS CONTEST, Cassa Nova Records CNR 950821
- Reflexie 1, Logboek 1 (Mark Drobinsky), NEW CELLO MUSIC FROM FLANDERS BY THE MAGIC MARK DROBINSKY, Cass Nova Records CNR 940821
- Khammsa 1 (Khammsa Quintet), THE TRILLING TROMBONE OF FLANDERES, Phaedra 92023
- Meditaties 1 tot 5, Monoloog 1, Dialogen 1 en 2, Reminiscenties 1 en 2, CONTRASTEN, DC 9808032
- Studies 2, 4 en 5, ELEKTRONISCHE PRODUCTIE I.P.E.M., LP-Alpha DBM-N257
- Vocalise 1 (St. Crispin's Chamber Ensemble) op "The weather inside" - Eclecta - ECCD-2071
- Schets in zwart-wit (José E. Martins, piano) op New Belgian Etudes - RP/GMA 044


[© 2003 Leen Francken, voor MATRIX]

werken

 • 't Zuid, 2000
  fluit, basklarinet, viool, altviool, cello, piano en slagwerk 00:10:15
 • (Petite) Musique pour le petit déjeuner, 1979
  fluit, klarinet in si b, trombone of hoorn, viool en piano + muziekdoos 00:06:00
 • 4 X 4 Drive Suite, 1994
  4 slagwerkers 00:14:00
 • 5 Miséricordes, 1998
  strijkorkest 00:06:00
 • 5 Miséricordes, 1998
  2 violen, alt en cello 00:06:00
 • A Bocanadas, 1992
  basklarinet en slagwerk 00:07:00
 • A la recherche de... I, 1975
  blokfluit solo 00:04:00
 • A la recherche de... II, 1976
  Engelse hoorn 00:06:00
 • A la recherche de... III, 1976
  fagot 00:05:05
 • A la recherche de... IV, 1976
  fagot 00:04:00
 • Adagio, 1985
  viool en strijkorkest 00:09:30
 • Antique, 2006
  Contratenor en 3 fluitspelers 00:03:00
 • Arsenic en Brugse kant, 1988
  getemperde beiaard 00:05:30
 • Avatar 6, 1976
  fluit en viool 00:03:00
 • Avatar I, 1972
  fluit en cello 00:04:00
 • Avatar II, 1973
  fluit en altviool 00:04:30
 • Avatar III, 1975
  viool en altviool 00:04:30
 • Avatar IV, 1976
  fluit, viool, altviool en cello 00:03:30
 • Avatar V, 1990
  viool en cello 00:05:30
 • Avatar VII, 2001
  viool, altviool, cello 00:05:00
 • Ballad for a painter, 1998
  Mezzosopraan, accordeon en gitaar 00:02:30
 • Beproeving, 1981
  gitaar 00:06:00
 • Beschouwingen over de naam Bach, 1985
  fluit en vibrafoon 00:04:30
 • Beschouwingen over twee thema's van J.S. Bach, 2000
  orgel 00:05:00
 • Black Label suite, 1988
  5 saxofoons, accordeon en 2 slagwerk 00:11:00
 • Blues-fantasie, 1998
  piano 00:05:30
 • Brabo, 2007
  gitarenkwartet 00:02:20
 • Bribes d'Avatar, 2000
  altviool en cello 00:02:15
 • Ca Turne (improvisatiethema)
  sopraaninstrument 00:00:00
 • Cadenza, 1978
  klarinet si b 00:10:00
 • Canto, 1975
  hobo 00:07:00
 • Caprices d'Uranus, 1999
  cello en accordeon 00:07:00
 • Chèvrefeuille, 1986
  tcheng of gitaar 00:08:00
 • Chèvrefeuille, 1986
  tcheng 00:08:00
 • Chèvrefeuille, 1986
  gitaar 00:08:00
 • Colloquium, 1974
  fluit, viool, altviool en cello 00:08:00
 • Colofon 1, 1986
  hobo, basklarinet en trombone 00:05:00
 • Concerto, 1992
  altsaxofoon, strijkers, slagwerk en accordeon 00:18:30
 • Concerto, 1995
  cello en strijkorkest 00:22:00
 • Concerto, 2010
  viool en strijkorkest 00:16:00
 • Concerto "Fin de siècle", 2000
  bayan en strijkorkest 00:16:00
 • Concerto grosso 3.11.1, 1972
  hobo, trombone, cello, piano, vibrafoon en orkest 00:12:00
 • Concerto voor piano en strijkorkest, 2003
  piano en strijkorkest 00:19:00
 • Concerto voor viool, 1993
  viool en orkest 00:32:00
 • Concierto barroco (sobre temas de Bach, Händel, Scarlatti y Vivaldi)
  harmonieorkest 00:00:00
 • Considérations sur un thème de B. Bartók, 1979
  contrabas 00:12:00
 • Cool fragrances from my Avant-Garden, 2004
  harp 00:06:00
 • Cuadrante Boreal, 2001
  fluit, cello, accordeon en piano 00:13:00
 • Cuadrante occidental, 1987
  fluit, hobo, contrabas, piano 00:07:00
 • Cuadrante oriental, 1985
  fluit in sol, viool, vibrafoon, darboukha en piano 00:08:00
 • Départ, 2007
  Bariton, accordeon en contrabas 00:01:10
 • De Bakchanten, 1976
  blokfluiten, trombone en slagwerk 00:09:00
 • De vier etappen, 1961
  2 violen, alt en cello 00:25:00
 • Dialoog nr.1, 1970
  viool en piano 00:05:29
 • Dialoog nr.2, 1984
  viool en piano 00:08:35
 • Divertimento, 1956
  viool, altviool, cello 00:07:00
 • Drie bagatellen, 1967
  piano 00:02:00
 • Drie bewegingen, 1979
  fluit, altfluit en strijkers 00:15:00
 • Drie gewijde gezangen, 1959
  vierstemmig koor a cappella 00:05:00
 • Drie graffiti, 1994
  trompet B 00:06:00
 • Drie Haikoe's, 1986
  hobo en piano 00:06:00
 • Drie impromptu's, 1991
  accordeon 00:08:00
 • Drie manifestaties, 1979
  koor met 6, 5 of 4 stemmen 00:03:30
 • Drie miniaturen 1, 1998
  klarinet 00:01:20
 • Drie miniaturen 2, 1996
  klarinet 00:02:30
 • Drie miniaturen 3, 1998
  klarinet 00:01:00
 • Drie stemmingen, 1985
  saxofoon en magnetofoonband 00:09:00
 • Drvgs, 1972
  2 klarinetten (of andere) 00:05:00
 • Drvgs-bis, 2003
  fluit en klarinet 00:05:00
 • Duetten in de chambrette, 1994
  blokfluit en marimba 00:11:00
 • Ecce Homo, 2004
  soli, koor en instrumentaal ensemble 00:40:00
 • Ecce Homo, 2004
  vierstemmen gemengd koor en piano 00:40:00
 • Eerste twee liederen, 1955
  middenstem en piano 00:07:30
 • Escapade, 1991
  klarinet en strijkkwartet 00:08:30
 • Etude n° 02: Prova di polso, 2005
  piano 00:02:00
 • Etude n° 03: Manitas saltantes, 2005
  piano 00:01:30
 • Etude n° 04: En se faufilant parmi les touches, 2005
  piano 00:01:30
 • Etude n° 05: In a vibrant mood, 2006
  piano 00:01:45
 • Etude n° 06: Fragancias del alma, 2006
  piano 00:03:30
 • Etude n° 07: Muizenkoers (Mouse Race), 2007
  piano 00:01:25
 • Etude nr.01: Réflexion sur les notes répétées, 2004
  piano 00:02:30
 • Etude nr.08: Surfing hands, 2008
  piano 00:01:50
 • Etude nr.09: Ensimismamiento, 2008
  piano 00:03:30
 • Etude nr.10: Les octaves farcies, 2008
  piano 00:02:45
 • Etude nr.11: La discordante, 2009
  piano 00:03:40
 • Etude nr.12: D'accords ou pas d'accords?, 2009
  piano 00:02:50
 • Etude nr.13: De recalcitrante, 2009
  piano 00:02:15
 • Etude nr.14: Keep on trying, 2009
  piano 00:02:10
 • Facetten, 1993
  piano 00:04:30
 • Fantasia & Fuga Frustrata, 2002
  orgel 00:09:00
 • Fête d'hiver, 2007
  Bariton, hobo, fagot en hoorn 00:02:20
 • Feestklankje, 1992
  gemengd koor (S. A. T.) en piano 00:01:10
 • Five Short Stories, 1969
  fluit, basklarinet, viool, altviool, cello, piano en slagwerk 00:12:00
 • Flinters, 2000
  2 saxofoons 00:06:40
 • Four temperaments, 1975
  basklarinet 00:09:00
 • GAM 79, 1997
  2 fluiten en tape 00:16:00
 • Gnomons I, 1985
  vierstemmig koor a cappella 00:05:30
 • Gnomons II, 1986
  4 gelijke instrumenten en klankband (trombones - celli) 00:13:00
 • Gnomons II, 2003
  4 trombones 00:12:00
 • Gnomons III, 1990
  4 saxofoons 00:08:30
 • Gnomons IV, 1996
  4 gitaren 00:10:00
 • Handgemeen, 1961
  piano 00:08:00
 • Hommage à Michel de Ghelderode, 2001
  1 fluitspeler en 1 slagwerker 00:06:00
 • Hop Signor!, 1992
  blokfluit en clavecimbel 00:05:30
 • Houtsneden, 1990
  dubbel blaaskwintet 00:17:00
 • Hymne, 1963
  vierstemmig koor a cappella 00:02:00
 • Isoldes dood, 1989
  Sopraan, tuba en magnetofoonband 00:16:00
 • Jerdango, 1976
  gitaar 00:09:00
 • Jij, 1995
  gemengd koor en strijkorkest 00:09:00
 • Kamperfoeliedal, 1986
  vrouwenkoor, viool en orgel 00:07:00
 • Khammsa I, 1977
  5 trombones 00:13:00
 • Khammsa II, 1990
  fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot 00:16:00
 • Liefde-lied, 1996
  driestemmig vrouwenkoor, altsax en orgel 00:06:00
 • Logboek I, 1983
  cello 00:23:40
 • Madrigaal 1, 1981
  vierstemmig koor a cappella 00:01:20
 • Madrigaal 2, 1992
  vierstemmig koor a cappella 00:03:00
 • Madrigaal 3, 1992
  vierstemmig koor a cappella 00:02:30
 • Madrigaal 4, 1996
  vierstemmig koor a cappella 00:02:30
 • Madrigaal 5, 1996
  vierstemmig koor a cappella 00:03:00
 • Meditatie, 1969
  12 strijkers 00:08:00
 • Meditatie, 2011
  cello 00:05:00
 • Meditatie nr.5, 1992
  piano 00:07:50
 • Meditatie nr.6, 1999
  piano 00:05:30
 • Meditatie nr.7, 2001
  piano 00:02:40
 • Melodie nr.1, 1998
  viool of altviool en piano 00:02:30
 • Melodie nr.1, 1998
  viool en piano 00:02:30
 • Melodie nr.1, 1998
  altviool en piano 00:02:30
 • Melodie nr.2, 1998
  viool en piano 00:05:00
 • Melopee, 2010
  viool en piano 00:02:30
 • Menu d'agréments, 1987
  clavecimbel 00:12:00
 • Middag-Raga, 2004
  viool en slagwerk 00:07:00
 • Monoloog 1, 1976
  viool 00:12:30
 • Monoloog 2, 1984
  altviool 00:14:00
 • Morgen-Raga, 2001
  2 cello's 00:07:50
 • Muzikale kliekjes, 1991
  2 violen, alt en cello 00:08:30
 • Muzikale opdracht, 1975
  fluit, viool, fagot of cello en clavecimbel 00:12:00
 • Muzikale opdracht, 1975
  fluit, viool, fagot en clavecimbel 00:12:00
 • Muzikale opdracht, 1975
  fluit, viool, cello en clavecimbel 00:12:00
 • Muzikale opdracht, 1975
  2 hobo's, fagot en klavecimbel 00:12:00
 • Noche serena, 1989
  gitaar en tape 00:11:00
 • Noche serena (bis), 1994
  gitaar en fluit 00:10:00
 • Nocturne I, 1994
  cello en piano 00:09:30
 • Nocturne II, 1995
  viool en accordeon (bayan) 00:12:00
 • Nocturne III, 1997
  klarinet B en piano 00:06:00
 • O ignis caritatis et gaudium vitae, 2001
  Sopraan, klarinet, viool en cello 00:06:40
 • Oct-opuske, 1997
  8 trompetten 00:05:20
 • Octopus, 1990
  8 basklarinetten 00:08:00
 • Onze Vader, 2005
  gemengd koor a cappella 00:00:00
 • Op oude gronden, 1991
  4 gelijke instrumenten (fluiten - klarinetten) 00:07:00
 • Osmose 1, 1995
  Bariton en piano 00:02:00
 • Osmose 2, 1996
  Bariton en piano 00:03:30
 • Parade, 2000
  middenstem, 2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:06:30
 • Partita for seven, 1974
  fluit, hobo, hoorn, trombone, viool, clavecimbel, contrabas 00:25:00
 • Partita II voor een Sinjeur, 1977
  hobo, trombone, altviool, cello en piano 00:10:00
 • Partita III, 1982
  fluit, hobo, altviool en cello 00:10:00
 • Pater Noster, 2007
  gemengd koor a cappella 00:01:20
 • Pêle-Mêle, 2003
  viool, cello, basklarinet en piano vierhandig 00:07:50
 • Pentás, 1968
  orkest 00:10:00
 • Petite ballade pour Marianne, 1987
  clavecimbel 00:02:00
 • Pièce antique, 1973
  fluit en piano 00:06:30
 • Prelude n° 3
  piano 00:00:00
 • Prelude nr.1, 1961
  piano 00:01:00
 • Prelude nr.2, 1963
  piano 00:01:30
 • Prelude nr.5, 1986
  piano 00:01:20
 • Psalm 142 (141), 1956
  3 gelijke stemmen en orgel 00:08:00
 • Quatre chants liturgiques, 1965
  vierstemmig koor a cappella 00:09:00
 • Raga 1, 2003
  klarinettenkwartet 00:10:00
 • Raga 2, 2004
  viool, accordeon en piano 00:05:30
 • Rapsodie, 1966
  symfonieorkest 00:12:00
 • Règnes, 1965
  Mezzosopraan en piano 00:07:00
 • Reflexie 1, 1972
  cello 00:04:30
 • Reflexie 2, 1984
  Alt en orgel 00:05:00
 • Reflexie 3, 1985
  fluit 00:06:00
 • Reminiscenties (V), 2005
  altblokfluit en cello 00:05:00
 • Reminiscenties 1, 1982
  viool en clavecimbel (piano) 00:10:13
 • Reminiscenties 2, 1996
  2 violen 00:09:48
 • Reminiscenties 3, 1998
  cello en piano 00:05:30
 • Reminiscenties IV, 2003
  2 blokfluiten 00:10:00
 • Sax meets Lassus meets Sax, 1994
  4 saxofoons 00:03:30
 • Scents of Odessa, 1998
  2 fluiten 00:05:00
 • Schets en houtsnede, 1990
  4 blokfluiten 00:04:00
 • Schets, in zwartwit, 2003
  piano 00:02:30
 • Shots, 1974
  2 blokfluiten 00:04:00
 • Shots (bis), 2000
  2 saxofoons 00:03:00
 • Soledad Sonora 1, 1988
  altsaxofoon in Es 00:05:42
 • Soledad Sonora 1, 1988
  altsaxofoon of klarinet 00:05:42
 • Soledad Sonora 1, 1988
  klarinet in A 00:05:42
 • Soledad Sonora 2, 1991
  altfluit in G 00:06:00
 • Sonata primitiva, 1965
  piano 00:10:00
 • Souper à Tunis, 1998
  piano vierhandig 00:06:30
 • Souvenir de Lancut, 1993
  viool 00:07:20
 • Strijkkwartet n° 3, 2006
  2 violen, alt en cello 00:12:00
 • Sweet romance
  solist en klein instrumentaal ensemble ad lib. 00:00:00
 • Symfonie nr.1, 1960
  orkest 00:37:30
 • Symfonie nr.2, 1995
  orkest 00:18:15
 • Symfonie nr.2: Siciliaans logboek, 1995
  orkest 00:16:00
 • Tensemas 2, 1992
  viool, cello en piano 00:06:00
 • Tensemas 3 for Modus-trio, 1996
  fluit, hobo en fagot 00:05:00
 • The good old days, 1978
  6 saxofoons 00:12:00
 • Thelematic Rag, 2006
  altsax, basklarinet en piano 00:00:00
 • Torentriptiek, 1986
  klokkenspel met klavier 00:07:30
 • Track - Sack fantasy, 1989
  10 accordeons 00:08:00
 • Tres piezas para flauta, 1972
  fluit 00:07:30
 • Triologie n°1, 1975
  2 hobo's en Engelse hoorn 00:11:00
 • Triologie n°2, 1985
  piano, altfluit en basklarinet 00:09:00
 • Triologie n°2 bis, 1994
  fluit, cello en piano 00:08:00
 • Trivertimento, 1988
  blokfluit, hobo en piano 00:06:30
 • Trivertimento (bis), 1990
  fluit, viool, piano of clavecimbel 00:09:00
 • Trivertimento (bis), 1990
  fluit, viool en piano 00:09:00
 • Trivertimento (bis), 1990
  fluit, viool en clavecimbel 00:09:00
 • Truly dors, 1998
  viool, klarinet en accordeon 00:07:30
 • Tussen Kreeft en Steenbok, 1991
  klarinet en strijkkwartet 00:22:00
 • Twee fragmenten uit "Ulrike, een antieke tragedie", 2004
  viool, altviool, cello en piano 00:08:00
 • Twee koorzangen op tekst van Euripides, 1969
  vier- tot achtstemmig koor a cappella 00:05:30
 • Twee studies, 1995
  marimba solo 00:07:00
 • Ulrike's Swan Song
  piano, accordeon en viool 00:00:00
 • Ulrike, een antieke tragedie, 1979
  kameropera 01:15:00
 • Ulrike, een antieke tragedie, 1979
  zang en piano 01:15:00
 • Ultimo saludo al companero Lucien Goethals
  octet 00:00:00
 • Van oude mannen, de dingen die blijven, 2011
  piano, orgel, strijkorkest en slagwerk 00:10:00
 • Vier Aforismen, 1976
  4 hoorns 00:02:00
 • Vier meditaties, 1963
  piano 00:12:00
 • Vier stemmingen, 1997
  orgel 00:05:00
 • Vier stemmingen, 1997
  harmonium 00:05:00
 • Vijf tensemas I, 1973
  hobo, klarinet en fagot 00:06:30
 • Vincent, apologie van een schilder, 1988
  kameropera 00:44:00
 • Vincent, intiem, 1999
  cellokwartet 00:12:00
 • Vocalise nr.1, 1986
  Sopraan en klarinet si b 00:05:30
 • Vocalise nr.2, 1986
  Sopraan en piano 00:06:00
 • Vocalise nr.3, 1987
  Bariton en trombone 00:05:00
 • Vocalise nr.4, 1987
  Sopraan, Mezzosopraan en piano 00:04:30
 • Voor/tussen/na Spel I, 1970
  groot orgel 00:05:30
 • Winter, 1998
  Mezzosopraan, klarinet en piano 00:06:45
 • Zes apocriefen, 1999
  fagotkwartet 00:08:00
 • Zeven ideogrammen, 2005
  altblokfluit en marimba 00:06:00
 • Zuil voor Vic Gentils, 1995
  2 trompetten, hoorn, trombone en tuba 00:04:00
Bladzijdes :